UPOZORENJE O POVERLJIVOSTI

„Upozorenje o poverljivosti – Odricanje od odgovornosti: Ovaj e-mail sadrži informacije namenjene samo pojedincu ili entitetu kojem je upućeno i može sadržati poverljivi materijal. Ako pročitate e-mail koji nije namenjen Vama, svaka distribucija, kopiranje ili drugačije korištenje ili preduzimanje bilo kakvih akcija u oslanjanju na ovaj e-mail je strogo zabranjeno. Pošiljalac ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, poremećaj ili oštećenje vaših podataka ili računarskog sistema koji se mogu pojaviti prilikom korišćenja podataka koji su sadržani u ovom e-mail ili sa njom preneta. Ako ste ovaj e-mail primili greškom, molimo Vas da odmah obavestite pošiljaoca putem e-mail-a i obrišete dobijeni e-mail. Svi izraženi stavovi su lični, osim ako nije drugačije naznačeno.“


CONFIDENTAL DISCLAIMER

„Confidentiality Disclaimer – Disclaimer: This email contains information intended only for the individual or entity to whom it is addressed and may contain confidential material. If you read an email that is not intended for you, any distribution, copying, or other use or undertaking any actions in relying on this email is strictly prohibited. The sender is not liable for any loss, disturbance or damage to your information or computer system that may occur when using the data contained in or transmitted with this e-mail. If you received this email with a mistake, please immediately inform the sender via e-mail and delete the received e-mail. All expressed attitudes are personal, unless otherwise indicated.”