PRIGOVOR NA RAD PLATNE INSTITUCIJE

Pre nego što se putem prigovora obratite Narodnoj banci Srbije, neophodno je da se pismenim prigovorom obratite Moneta Financial Services doo Beograd kao platnoj instituciji na čiji rad eventualno imate primedbu. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom ili ga ne dobijete u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, možete podneti pritužbu Narodnoj banci Srbije na naš rad.

PODACI O PODNOSIOCU PRIGOVORA
Ime i Prezime
Opciono
*Obavezno

NAPOMENA: prilikom podnošenja prigovora dostavljanja relevatne dokumentacije, se dostavlja elektronskom poštom (imejlom) na adresu: moneta@monetars.rs, molimo vodite računa da veličina sadržaja ne premaši limit od 10 MB.

O B A V E Š T E NJ E
o načinu podnošenja prigovora korisnika finansijskih usluga