O MONETI

Moneta Financial Services d.o.o., Beograd, ulica Bačvanska 21a (u daljem tekstu: MONETA),  je kompanija specijalizovana za pružanje usluga novčanih doznaka, sa kadrovima koji su stručni i imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

ISTORIJA I PROFIL KOMPANIJE

MONETA posluje kao Platna institucija, koja je osnovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u Beogradu, i specijalizovana za finansijske usluge. MONETA je Rešenjem  broj 35 od 14.3.2017.  godine izdatim od strane Narodne banke Srbije, kao regulatora i institucije ovlašćene da vrši nadzor nad radom svih platnih institucija, upisana u Registar platnih institucija (Registarski broj: 760), čime je dobila dozvolu za pružanje usluga prijema i slanja novčanih doznaka. MONETA  je takođe ovlašćena, od strane svog internacionalnog partnera, MoneyGram International, za pružanje ovih finansijskih usluga u Republici Srbiji.

MONETA zasniva svoj poslovni ugled na kreiranju efikasnih procedura rada i posvećenosti njihovim primenama posredstvom svog tima od deset zaposlenih profesionalaca.

Organizacionu strukturu kompanije čini Skupština osnivača, Odbora za upravljanje rizicima, Direktor i više rukovodstvo sa zastupljenim svim relevantnim organizacionim delovima: Usklađenost poslovanja i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Operacije i IT, Razvoj poslovanja i marketing, Računovodstvo i finansije, Pravni i opšti poslovi i upravljanje ljudskim resursima i Interna revizija.

VIZIJA, MISIJA I VREDNOSTI KOMPANIJE

Vizija

Da postanemo lider na tržištu Srbije u pružanju usluga transfera novca.

Misija

Obezbediti profesionalne, konkurentne usluge visokog kvaliteta koje zadovoljavaju potrebe naših klijenata. Razvijati vrednosti kompanije i ostvariti predviđeni profit. Obezbediti dinamično, izazovno radno okruženje za naše zaposlene i adekvatno nagrađivanje za doprinos i postignute rezultate.

Vrednosti

Odgovornost – Preuzimanje odgovornosti za aktivnosti, proizvode, odluke i poslovnu politiku.

Integritet – Delovanje u smeru pravičnosti i poštenja, bez izobličavanja istine.

Posvećenost – Posvećenost proizvodima i uslugama koje nudimo, kao i preuzimanje inicijativa u njihovom pozitivnom poboljšanju.

Inovativnost- Uvek u porazi za novim idejama koje imaju potencijal da doprinesu pozitivnim promenama.

Sigurnost – Briga o našim zaposlenima, njihovom zdravlju i bezbednosti i iznad odredbi zakona, radi unapređenja sigurnosti u radnom okruženju.

 

PREZENTOVANJE KOMPANIJE

MONETA namerava da promoviše svoje usluge kroz više različitih kanala promocije: televizijske reklame, sezonske tematske promocije, bilbord kampanje, oglašavanje putem promotivnog materijala. Osim navedenog, direktno promovisanje naših usluga predstavlja jedan od ključnih segmenata u prezentovanju kompanije.

Za više informacija molimo kontaktirajte nas putem telefona: (011) 288 0 222 ili posetite našu web stranicu.